Bærekraft

Våre byggeprosjekter skal «tjene sin hensikt» –  for morgendagens brukere og byggeier.

 • Consto jobber for en bærekraftig utvikling.
 • Våre kunder skal forvente energieffektive løsninger som reduserer miljøpåvirkningen og bidrar til bærekraftige og gode bygg.
 • Consto har ambisjon å levere bygg med miljøkvaliteter over forskriftskravet.
 • Bygg- og anleggsbransjen er en storforbruker av energi og ressurser. Vi ser alltid etter løsninger som reduserer CO2 –utslipp. Et konkret eksempel: Vi har virksomhet over hele landet. Ved å reise mindre og heler arrangere videomøter – bidrar vi til reduserte utslipp.
 • Consto har omtanke for miljøet og har fokus på å være en bidragsyter til å redusere både energiforbruket og å bidra til kildesortering og gjenbruk.
 • Consto har høy fokus på miljøriktig bygging. Consto skal levere bygg med miljøkvaliteter over forskriftskrav, og sertifisering i henhold til LEED og BREEAM der dette er et krav.

Det er en selvfølge at en byggeplass skal være trygg og sikker. Ingenting betyr mer enn at alle kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag! I Consto er det et absolutt krav til alle: Aldri gå på akkord med sikkerheten. Vårt mantra er: Stopp farlige forhold og handlinger før det skjer en ulykke!

Consto har mål om en H-verdi på 0 (antall skader pr 1 million arbeidede timer).  Våre HMS-mål sidestilles med økonomiske målsettinger, og er fast tema på alle typer møter i organisasjonen.

 • Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe i Consto.
 • Sykefravær skal være under 5 %.

HMS-håndbok

Håndboken er et daglig hjelpemiddel for å finne frem til “kjøreregler” for et sikkert, trygt og godt arbeidsmiljø. Samtidig er et sikkert arbeidsmiljø god økonomi for våre prosjekter, våre ansatte og samfunnet som helhet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vernearbeid

Det gjennomføres regelmessige vernerunder på alle Constos byggeplasser. Vi har utarbeidet 24 detaljerte sjekkpunkter skal alltid skal gjennomgås og «sjekkes ut». Underentreprenører har møteplikt.

Sikker jobbanalyse (SJA) og Rett jobbanalyse (RJA)

SJA utføres for arbeider som kan medføre spesiell risiko for dem som utfører dem, eller for andre som oppholder seg på eller ved byggeplassen. Slike analyser skal fremlegges skriftlig av ansvarlig utførende og godkjennes før jobbutførelsen starter.

RJA er en planlagt gjennomgang av arbeidsoperasjoner som vurderes som særskilt risikoeksponert med hensyn til mulige produksjonsfeil.

Ergonomiportalen

Energiportalen.no inneholder skreddersydd materiale for yrkesgrupper innen bygg og anlegg. Her finnes tips og råd til forebygging av muskel/skjelettplager og skader.

Videre gir portalen mulighet til å:
•       Søke informasjon
•       Se HMS-filmer relatert til ergonomi
•       Finne ergonomiske hjelpemidler som kan gjøre arbeidsdagen lettere

 

Rent tørt bygg (RTB)

Consto praktiserer RTB på sine anlegg.  Et ledd av ivaretakelsen av RTB er søppelhåndtering og renhold i byggeperioden. Gjenværende byggestøv er hovedårsaken til mange klager over tørr luft når bygg overtas. Videre kan byggfukt forårsake til dels alvorlige helseproblemer.

Hensikten med inndeling av byggeplassen i soner er å tilpasse renholdet til byggefasene.  Ettersom prosessen skrider frem skifter sonene farge fra:

 • Grønt (råbyggfasen) til
 • Gult (tett byggg med ikke-ferdige overflater) til
 • Rødt (tett bygg med ferdige overflater)

Vi skal være en proaktiv pådriver for valg av løsninger, leverandører og samarbeidspartnere. Miljø- og ressurshensyn skal veie tungt i alle beslutninger som fattes.

Ved valg av energieffektive produkter og løsninger vil vi bistå våre kunder å redusere sin miljøpåvirkning og til å handle mer bærekraftig.

BREEAM-NOR

Consto kan tilby en byggeprosess som inkluderer en miljøklassifisering av ferdig bygg. Miljøklassifiseringen gjøres gjennom bruk av et utvalg av indikatorer som tallfester forskjellige kriterier ved et prosjekt (energibruk, vannforbruk osv). Samlet sett gir indikatorene et bilde av prosjektets totale miljøbelastning.

Vårt første bygg som ble miljøklassifisert var hovedkontoret til Luftfartstilsynet i Bodø.

Miljøstyring

Constos miljøstyring foregår fra idefase til ferdig bygg, hvor de riktige valg tas i en tidlig fase. Vi skal være en forutsigbar samarbeidspartner som til enhver tid skal kunne levere det ypperste innenfor sitt fag.  Våre satsningsområder er spesielt innenfor bygningsutforming, energi og klimatilpassede bygg i værharde strøk.

ISO 14001

Consto skal innen høsten 2016 ha på plass et KS-system som er bygget opp i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

Dette vil sikre Constos grønne fundament. Med ISO-standardene innarbeidet i KS-systemet vil våre kunder ha trygghet og visshet for at vi i praksis tar miljøet på alvor.

Miljøriktige produkter

Consto tar ansvar for valg av miljøriktige produkter i våre prosjekter. For å ha kontroll med hva som faktisk kjøpes inn både av Consto og våre leverandører, har vi inngått en avtale med ProductXchange. Programmet er utviklet for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa.

Vi jobber med å fase ut materialer fra våre prosjekter som kan ha en skadelig påvirkning på miljøet. Her er vår innkjøpsavdeling en viktig aktør i kravspesifikasjon ved innhenting av tilbud.

Consto ivaretar substitusjonsplikten ved å benytte ProductXchange.

Avfall og gjenvinning

Byggenæringen generer årlig 1,9 millioner tonn byggavfall (2012). Avfallet representerer store problemer og miljøbelastninger. Men avfall kan også være en verdifull ressurs som det er samfunnsmessig og økonomisk lønnsomt å ta vare på.

Consto har som mål at vi skal kildesortere alt avfall på våre byggeprosjekter og vår %-andelen skal være høyere enn offentlige minstekrav. God sortering av avfall bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning.

Det betyr bl.a at vi har fokus på å redusere energibruken. Dette skjer Vi vil først og fremst gjennom holdningsskapende arbeid, opplæring, anvendelse av best tilgjengelig og hensiktsmessig teknologi, samt tilrettelegging av driften av selskapet.

Fornybar energi

Consto har skrevet avtale med Ishavskraft om leveranse av fornybar energi, avtalen er en fem års avtale hvor det utstedes nytt sertifikat hvert år.

CO2 –fotavtrykk

Consto har som mål å være en bidragsyter for å redusere CO2 –utslipp. Ved å reise mindre med fly eller annet transportmiddel til møter, blir videomøter arrangert som et alternativ. Consto bidrar til reduserte utslipp og dermed et redusert CO2 –fotavtrykk.

Bygg- og anleggsbransjen er storforbrukere av energi og ressurser.

Policy

Redusere bruk av ikke fornybare materialer, kjemikalier, vann og energi. Gjennomføre tiltak for å minimalisere avfallsmengde og transport i forbindelse med selskapets drift.

Ved å tilrettelegge for mindre reising til møter, bidrar Consto til et bedre globalt og lokalt klimaregnskap ved å arrangere videomøter.

Våre etiske retningslinjer er det viktigste styringsdokumentet for vår forretningsmessige adferd i forhold til kunder, etikkplakatleverandører og samarbeidspartnere.
Constos håndbok i etikk har verdiene:

 • Ærlighet
 • Ansvarlighet for verdier
 • Aktsomhet
 • Etterrettelig
 • Uavhengighet

Vårt håndtrykk er til å stole på.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er et stort ord. Ikke alltid så lett å forklare og gi et virkelig innhold. Constomodellen er enkel: respekt for verdier, etterleves av offentlige regler og lover og uomtvistelig tro på at Norge som nasjon er avhengig av at vi alle bidrar til felleskapets beste med kompetanse og kapasitet for å bygge de gode byggene for å skape og trygge et effektivt og godt samfunn.