Bærekraft

Våre byggeprosjekter skal «tjene sin hensikt» –  for morgendagens brukere og byggeiere.

  • Consto jobber for en bærekraftig utvikling.
  • Våre kunder skal forvente energieffektive løsninger som reduserer miljøpåvirkningen og bidrar til bærekraftige og gode bygg.
  • Consto har høy fokus på miljøriktig bygging. Consto skal levere bygg med miljøkvaliteter over forskriftskrav, og sertifisering i henhold til LEED og BREEAM der dette er et krav.
  • Consto har omtanke for miljøet og har fokus på å være en bidragsyter til å redusere både energiforbruket og å bidra til kildesortering og gjenbruk.
  • Bygg- og anleggsbransjen er en storforbruker av energi og ressurser. Vi ser alltid etter løsninger som reduserer CO2 -utslipp. Et konkret eksempel: Vi har virksomhet over hele landet. Ved å reise mindre og heler arrangere videomøter – bidrar vi til reduserte utslipp.

Vi skal være en proaktiv pådriver for valg av løsninger, leverandører og samarbeidspartnere. Miljø- og ressurshensyn skal veie tungt i alle beslutninger som fattes.

Ved valg av energieffektive produkter og løsninger vil vi bistå våre kunder å redusere sin miljøpåvirkning og til å handle mer bærekraftig.

BREEAM-NOR

Consto kan tilby en byggeprosess som inkluderer en miljøklassifisering av ferdig bygg. Miljøklassifiseringen gjøres gjennom bruk av et utvalg av indikatorer som tallfester forskjellige kriterier ved et prosjekt (energibruk, vannforbruk osv). Samlet sett gir indikatorene et bilde av prosjektets totale miljøbelastning.

Vårt første bygg som ble miljøklassifisert var hovedkontoret til Luftfartstilsynet i Bodø.

Miljøstyring

Constos miljøstyring foregår fra idefase til ferdig bygg, hvor de riktige valg tas i en tidlig fase. Vi skal være en forutsigbar samarbeidspartner som til enhver tid skal kunne levere det ypperste innenfor sitt fag.  Våre satsningsområder er spesielt innenfor bygningsutforming, energi og klimatilpassede bygg i værharde strøk.

ISO 14001

Consto skal innen høsten 2016 ha på plass et KS-system som er bygget opp i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

Dette vil sikre Constos grønne fundament. Med ISO-standardene innarbeidet i KS-systemet vil våre kunder ha trygghet og visshet for at vi i praksis tar miljøet på alvor.

Miljøriktige produkter

Consto tar ansvar for valg av miljøriktige produkter i våre prosjekter. For å ha kontroll med hva som faktisk kjøpes inn både av Consto og våre leverandører, har vi inngått en avtale med ProductXchange. Programmet er utviklet for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa.

Vi jobber med å fase ut materialer fra våre prosjekter som kan ha en skadelig påvirkning på miljøet. Her er vår innkjøpsavdeling en viktig aktør i kravspesifikasjon ved innhenting av tilbud.

Consto ivaretar substitusjonsplikten ved å benytte ProductXchange.

Avfall og gjenvinning

Byggenæringen generer årlig 1,9 millioner tonn byggavfall (2012). Avfallet representerer store problemer og miljøbelastninger. Men avfall kan også være en verdifull ressurs som det er samfunnsmessig og økonomisk lønnsomt å ta vare på.

Consto har som mål at vi skal kildesortere alt avfall på våre byggeprosjekter og vår %-andelen skal være høyere enn offentlige minstekrav. God sortering av avfall bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning.

Det betyr bl.a at vi har fokus på å redusere energibruken. Dette skjer Vi vil først og fremst gjennom holdningsskapende arbeid, opplæring, anvendelse av best tilgjengelig og hensiktsmessig teknologi, samt tilrettelegging av driften av selskapet.

Fornybar energi

Consto har skrevet avtale med Ishavskraft om leveranse av fornybar energi, avtalen er en fem års avtale hvor det utstedes nytt sertifikat hvert år.

CO2 –fotavtrykk

Consto har som mål å være en bidragsyter for å redusere CO2 –utslipp. Ved å reise mindre med fly eller annet transportmiddel til møter, blir videomøter arrangert som et alternativ. Consto bidrar til reduserte utslipp og dermed et redusert CO2 –fotavtrykk.

Bygg- og anleggsbransjen er storforbrukere av energi og ressurser.

Policy

Redusere bruk av ikke fornybare materialer, kjemikalier, vann og energi. Gjennomføre tiltak for å minimalisere avfallsmengde og transport i forbindelse med selskapets drift.

Ved å tilrettelegge for mindre reising til møter, bidrar Consto til et bedre globalt og lokalt klimaregnskap ved å arrangere videomøter.

Consto praktiserer RTB på sine anlegg.  Et ledd av ivaretakelsen av RTB er søppelhåndtering og renhold i byggeperioden. Gjenværende byggestøv er hovedårsaken til mange klager over tørr luft når bygg overtas. Videre kan byggfukt forårsake til dels alvorlige helseproblemer.

Hensikten med inndeling av byggeplassen i soner er å tilpasse renholdet til byggefasene.  Ettersom prosessen skrider frem skifter sonene farge fra:

  • Grønt (råbyggfasen) til
  • Gult (tett byggg med ikke-ferdige overflater) til
  • Rødt (tett bygg med ferdige overflater)
HMS

            Det er en selvfølge at en byggeplass skal være trygg og sikker. Ingenting betyr …

Les hele historien
Om oss

Consto er et av Norges ledende entreprenørkonsern med 900 ansatte i Norge og Sverige. Consto AS ble etablert i Tromsø høsten …

Les hele historien