Gå til innhold

Consto og bærekraftsmålene

Consto har sluttet seg til FNs mål for bærekraftig utvikling

Consto har sluttet seg til FNs mål for bærekraftig utvikling. Av FNs 17 bærekraftsmål har Consto valgt ut fem av dem der vi mener vi kan ha størst påvirkning, og som gir en beskrivelse av hva vi vil prioritere i tiden fremover:

4. God utdanning

Bærekraftsmål nummer 4 handler om «å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Constoskolen står sentralt i vår interne opplæring og kompetansebygging. Vi skal styrke Constoskolen med flere moduler og kurs. Traineeordningen til prosjektutviklingsavdelingen er en suksess, og vil bli videreført. Vi arbeider målrettet med rekruttering av studenter og sommervikarer. I de selskapene der vi har håndverkere, har vi et mål om 10 prosent lærlinger.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål nummer 8 handler om å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Et av delmålene dreier seg om å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Consto betyr å stå sammen. I vår arbeidsmiljøpolicy fremhever vi at arbeidsmiljøet er vårt felles ansvar, hvor hver og en av oss bidrar til en trygg, god og inkluderende arbeidsplass. For alle Constoselskaper er det overordnede målet at skader og ulykker ikke skal inntreffe.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål nummer 12 handler om å «sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Consto har et mål om sorteringsgrad på minimum 80 prosent på byggeplassene. Vi har et mål om at avfall per bygget kvadrat ikke bør overskride 30 kilo. Vi jobber for å redusere plastbruken i våre prosjekter, samt stoppe plastlekkasjer fra våre bygge- og anleggsplasser.

13. Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 handler om å «handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Consto har en målsetting om å redusere sine klimagassutslipp årlig for å bidra til at Norge og Sverige når sine mål om henholdsvis 50 og 63 prosent reduksjon innen 2030. Consto skal være karbonnøytral innen 2045.

17. Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmål 17 handler om at «for å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling». Constokulturen er vårt fundament for samhandling og samarbeid både internt og eksternt, mellom oss kolleger, våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører, myndigheter og det offentlige. Vi jobber systematisk med å ivareta Constokulturen på alle nivå i vår organisasjon.