Gå til innhold

Visjon, verdier og etikk

Et viktig styringsdokument

Constos etiske retningslinjer er et viktig styringsdokument for vår adferd i forhold til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. De stiller krav til alle våre medarbeidere og veileder oss i å ta de gode beslutningene.

Våre etiske retningslinjer danner grunnlaget for våre verdier. Våre verdier skal prege vår samhandling med både kolleger og kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Sammen med vår visjon «Vi holder det vi lover» skal Constos medarbeidere være til å stole på.

Ærlig, Aktsom, Etterrettelig og Uavhengig er våre verdier. De er nedfelt i etikkplakaten som henger rundt om på våre kontorer.

Ærlig:

Jeg har åpen og ærlig dialog med våre interessenter.

Jeg kommuniserer fullstendig og presis informasjon i tide.

Jeg påtar meg ikke forpliktelser selskapet og jeg ikke kan stå for.

Aktsom:

Jeg opptrer varsomt med den friheten som er gitt meg i mitt arbeid.

Jeg evaluerer systematisk risikoen knyttet til mine beslutninger og handlinger og søker å minimere denne.

Jeg bidrar til en skadefri arbeidsplass gjennom registrering av skader, risikofylte uforutsette hendelser og kontinuerlig forbedring.

Jeg er kostnadsbevisst og etterrettelig med bedriftens og kundens midler.

Jeg leverer riktig kvalitet.

Jeg etterstreber å minimere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter gjennom valg av gode løsninger og fornuftig materialbruk.

Etterrettelig:

Jeg dokumenterer presist og fullstendig.

Jeg vil rapportere kritikkverdige forhold til mine overordnede.

Uavhengig:

Jeg konkurrerer aktivt i markedet og vil ikke inngå avtaler eller gi informasjon som kan føre til konkurransevridning. Dette omfatter prissamarbeid, skjult anbudssamarbeid med konkurrenter og med leverandører.

Jeg unngår situasjoner som kan bringe meg i interessekonflikt med Consto.

Jeg innleder samarbeid kun med kunder, leverandører og partnere jeg kan stole på og som kan bidra med verdiskaping.

Jeg vil aldri tilby, betale eller ta imot noen form for bestikkelser, direkte eller indirekte.

Jeg tar kun imot/gir gaver ved spesielle anledninger og med verdi innenfor grensen for skatteplikt.

Jeg vil kun delta i representasjon med faglig innhold og som ikke gir bindinger.

Jeg belaster aldri Consto for private utgifter knyttet til forretningsreiser.

Jeg behandler alle likeverdig uavhengig av kjønn, rase, nasjonalitet, etnisk bakgrunn eller religion.

Etikkplakaten

 

Vår visjon

 

Visjonen har vært vår rettesnor helt siden Consto ble etablert i 2006.

Visjonen stiller krav til oss i Consto når det gjelder samhandling med våre kolleger, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige instanser. Visjonen innebærer også at vi aldri skal love mer enn det som kan etterleves og leveres.

Vi holder det vi lover gir også klare føringer i praktisering av selskapets etiske regelverk. Constos ledelse og ansatte skal være etterrettelige, og til å stole på.