Gå til innhold

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Her kan du lese hvordan Consto etterlever kravene åpenhetsloven stiller til oss.

Consto arbeider på flere ulike måter med å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet og hos våre leverandører. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål, herunder blant annet bærekraftsmål nummer 8, som handler om å «fremme varig, inkluderende og anstendig arbeid for alle».

Det er en del av Constokulturen at alle våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold.

 

Oppfølging av våre samarbeidspartnere

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underentreprenører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere.

Konsernet har innført etiske retningslinjer for våre leverandører, og som vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere leser og overholder. Constos etiske retningslinjer for våre leverandører leser du her

For å bidra til å fremme lovens formål, har Consto utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølgning og rapportering om resultatene fra vurderingene.

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Consto vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Consto 2022

 

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til apenhetsloven@consto.no.