Gå til innhold

Håndtering av materialer

I siktet mot det grønne skiftet er det en allmenn erkjennelse at bærekraftige valg av materialer og sirkularitet er viktige nøkkelfaktorer. Byggematerialer står for størstedelen av våre utslipp. Fremover blir det derfor viktig for oss å ta bevisste materialvalg, tenke gjenbruk og benytte resirkulerte materialer der vi kan.

Vi kan også påvirke ved å velge underleverandører og materialer fra produsenter som kan vise til en bærekraftig produksjonsprosess. Dette vil vi gjøre ved å ta i bruk krav fra EUs nye taksonomi for bærekraftige tjenester og produkter.

Sirkularitet løftes stadig mer frem som et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp. Bygg- og anleggsnæringen ligger globalt på topp i forbruk av ressurser, noe som gjør at både ansvaret vårt og potensialet for sirkularitet er stort. Sirkularitet handler om avfallsreduksjon, gjenbruk av materialer eller hele bygg, og materialgjenvinning.

Byggebransjen produserer store mengder avfall. Consto har et mål om at 80 prosent av alt avfall fra byggeplasser skal gjenvinnes eller bli brukt på nytt. Vi vil fremover forsøke å redusere avfallsmengden i våre prosjekter. Vi har derfor satt oss et mål om at avfall per bygget kvadrat for nybygg ikke bør overskride 30 kg avfall/m2. Det som ikke kan gjenbrukes vil vi kildesortere for mulighet til gjenvinning. Consto jobber for å redusere forbruket av plast i prosjektene, samt hindre plastlekkasjen fra bygg- og anleggsplasser.

Les mer om håndtering av materialer i bærekraftrapporten vår.

Sirkulærøkonomi

Constos målsetting er at materialene vi bruker i våre bygg skal kunne gjenbrukes eller gjenvinnes, slik at produktets verdier opprettholdes så lenge som mulig.

LCA-beregninger

Når Consto utvikler prosjekter vil vi sammen med våre prosjekterende påvirke til å bruke materialer med minst mulig klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv. Consto sin miljøavdeling kan utføre LCA-beregninger (livsløpsanalyse) for våre byggeprosjekter.

Avfall

Consto har et mål om at 80 prosent av alt avfall fra byggeplasser skal gjenvinnes eller bli brukt på nytt. Vi har fokus på at avfallsmengden fra byggeplasser skal reduseres. Det er vanskelig å unngå bruken av plast, men vi forsøker å redusere bruken av plast, samtidig som vi ønsker å hindre plastlekkasje fra våre byggeplasser.

Consto er medlem av Grønt Punkt Norge.