Gå til innhold

Asdøla Bru

Ny bru over Asdjølajuvet

Ny spennarmert betongbru Asdøla II over Asdølajuvet på nedsiden av nåværende Fv285 og Asdøla I bru. Brua er ca. 116 meter lang og 11.5 – 12,3 meter bred utvendig og har 10,5 – 11,3 meter føringsbredde. Det er 4 søyler/pilarer og 2 landkar.

Prosjektet omfatter følgende hovedmengder:
Fundamentering av ny bru på løsmasser og berg. Peling til berg i sensitive leirmasser. Midlertid spuntkasse og mulig sprengning i byggegrop. Søylene og ett landkar hviler på stålkjernepeler som er rammet til fast berg, mens det siste landkaret er fundamentert med friksjonsplate på løsmasser. Brua skal ha bitumenbasert fuktisolering og asfaltdekke. Rekkverk er standard SVV med overganger til skinnerekkverk på vei. I Nordre ende av brua er kantdragerne videreført og krummet ut fra hovedvei for utvidet brurekkverk inn mot avkjørsler begge sider. Disse er fundamentert på steinmasser der de går utenfor brua. Det skal også bygges en enkel trapp langs landkarmur i akse 6, for adkomst til underkant fuge for inspeksjoner.

Tilstøtende vegbygging sør og nord for ny bru for tilknytning. Adkomster til naboer legges om i tilpasning til ny veigeometri. Det blir frostsikring med økt tykkelse på veioverbygning nord for ny bru.

Det skal også foretas følgende arbeider m.m:
• Sikringsarbeider på sørsiden av brua (jordnagling)
• Bygging av to støttemurer på nordsiden
• Bygging av utfartsparkering
• Støyutbedringer på utsatte bygninger
• Forurensede masser kl. 3 og 4
• Plastring rundt brusøyler/pilarer
• Omlegging av private vannledninger, nye stikkrenner og nye driftsadkomster til privat vannverk

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Viken fylkeskommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 75,2
Ferdigstilt 2022