Gå til innhold

Bærekraft

For oss i Consto handler bærekraft om fokus på miljø, bærekraftig prosjektutvikling, forpliktelse til bruk av beste praksis, kontinuerlig forbedring og god planlegging.

Consto har kompetanse til å møte dagens og morgendagens behov for bærekraftige løsninger og energieffektive bygg. Vi har erfaring med og har levert bygg innenfor miljøkategorier som BREEAM, massivtre, passivhusstandard og energiproduserende bygg.

Consto er medlem av Grønn Byggallianse og Grønn Punkt Norge.

 

Vår påvirkning

Vi ønsker en bærekraftig utvikling og vil være en pådriver for å nå Norges målsettinger, som er:

 • Et klimanøytralt Norge i 2050
 • 40% reduksjon av klimagassutslipp i 2030
 • Lukkede materialkretsløp i 2050
 • Null utslipp av miljøgifter i 2050
 • Null utslipp av klimagasser i 2050
 • Skape helsefremmende bygg og områder
 • Gi langsiktig verdi for samfunnet

For å oppnå dette må vi påvirke slik at reell endring skjer. Consto kan påvirke våre kunder og våre fagfolk.

 

Miljøpolicy i Consto

Consto har som mål å være blant de fremste når det gjelder planlegging og gjennomføring av bærekraftige og grønne bygg- og anleggsprosjekter. Vi skal etterstrebe gode miljømessige løsninger, både i byggeprosessen og i det ferdige prosjektet – til beste for byggherrer, brukere, omgivelser og samfunnet.

Consto har utarbeidet et miljøstyringssystem som er tilrettelagt for ISO 14001-sertifisering.

Våre fokusområder er:

Omtanke for omgivelsene:

 • Unngå lokal miljøpåvirkning og ulemper for omgivelsene mens vi bygger
 • Iverksette tiltak som reduserer forurensning som støy, støv og vann
 • Sikrer biologisk mangfold

Vi tenker bærekraft og miljø når vi bygger:

 • Miljøriktige og grønne prosjekter
 • Tilstreber bruk av materialer og kjemikalier med lavest mulig miljøpåvirkning

 

Fossilfri og utslippsfri byggeplass

Consto har gjennomført flere byggeprosjekter med fossilfri byggeplass og vi har opparbeidet oss bred erfaring rundt dette. Vi benytter oss av «Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen» i planleggingen og utførelsen av fossilfri byggeplass.

Consto har som mål at alle byggeplasser skal være fossilfrie innen 2025.

 

BREEAM

Consto er medlem av Grønn Byggallianse, som har utviklet og vedlikeholder BREEAM-NOR, den norske tilpasningen av verdens eldste miljøsertifisering BREEAM. Vi har god erfaring og kompetanse innen BREEAM-NOR-sertifiseringen fra flere prosjekter i Norge. Vi har egne medarbeidere som er akkreditert personell (AP’er), og som ivaretar rollen som bindeledd mellom prosjektet og tredjepartskontroll.

Hovedkontoret til Consto er miljøsertifisert BREEAM-NOR innenfor både planleggingen, byggingen og driften av bygget.

Constos hovedkontor i Tromsø er BREEAM-sertifisert.

For å få BREEAM-NOR-sertifisering stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår, ikke til de konkrete løsningene som brukes. Derfor gjelder det å tenke innovativt og nytt. Constos hovedbygg i Tromsø er et godt eksempel på dette.

Håndtering og bruk av materialer

 • Sirkulærøkonomi: Constos målsetting er at materialene vi bruker i våre bygg skal kunne gjenbrukes eller gjenvinnes, slik at produktets verdier opprettholdes så lenge som mulig.
 • LCA-beregninger: Når Consto utvikler prosjekter vil vi sammen med våre prosjekterende påvirke til å bruke materialer med minst mulig klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv.
 • Lukkede materialkretsløp: Consto har et mål om at 80 prosent av alt avfall fra byggeplasser skal gjenvinnes eller bli brukt på nytt. Avfall på byggeplasser skal reduseres.

 

Kontaktperson